NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

 


 

Nitriansky samosprávny kraj postupuje pri poskytovaní sociálnych služieb a pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Úradným miestom Nitrianskeho samosprávneho kraja na zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby pre občanov je Odbor sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

Nitriansky samosprávny kraj vo verejnom záujme zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu (pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy) a zabezpečuje sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov.

1. Občan, ktorý potrebuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jednom z uvedených druhov zariadení sociálnych služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji, požiada samosprávny kraj o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

1.a) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan s trvalým pobytom v územnom obvode nitrianskeho kraja podáva na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja spolu s fotokópiou občianskeho preukazu. Tlačivo žiadosti o posúdenie sa nachádza tu ... prípadne si ho občan môže prevziať osobne na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, Nitra, číslo dverí 014 alebo vo vybranom zariadení sociálnych služieb. Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie poskytuje Odbor sociálnych vecí ÚNSK na tel. č. 037/6922928, 037/6922958, 037/6922989, 037/6922995 alebo na čísle dverí 014. Poradenstvo môže poskytnúť aj vybraté zariadenie sociálnych služieb.

1.b) po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia samosprávneho kraja o odkázanosti občana na sociálnu službu, občan doručí Nitrianskemu samosprávnemu kraju písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá musí obsahovať:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej trvalého pobytu
  • názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si osoba odkázaná na sociálnu službu vybrala z registra poskytovateľov sociálnych služieb spravidla v územnom obvode Nitrianskeho samosprávneho kraja, prípadne po dohode s VÚC aj v zariadení v územnom obvode iného územného celku
  • druh sociálnej služby a formu sociálnej služby
  • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané Nitrianskym samosprávnym krajom

Občan túto žiadosť doručí osobne alebo poštou na Oddelenie sociálnej pomoci Odboru sociálnych vecí ÚNSK, číslo dverí 004, kde mu môže byť poskytnuté základné sociálne poradenstvo o voľných miestach v zariadeniach sociálnych služieb a ďalšie potrebné informácie. Základné sociálne poradenstvo môže byť občanovi poskytnuté aj na tel. č. 037/6922949 a 037/6922975.

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby poskytovateľom sociálnej služby, ktorým je právnická osoba zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom nedoručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Odbor sociálnych vecí Úradu NSK, ale priamo uvedie údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovateľovi, ktorý jej bude sociálne služby poskytovať.

Zoznam všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú vedení v registri poskytovateľov, sa nachádza na portáli ÚNSK: www.unsk.sk v sekcii samospráva>odbor sociálnych vecí

Nitriansky samosprávny kraj vo verejnom záujme zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tak, že požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby formou objednávky o poskytovanie sociálnej služby pre konkrétneho občana odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa uskutoční v termíne podľa podania žiadosti do evidencie žiadostí vedenej na Odbore sociálnych vecí ÚNSK. Evidencia žiadostí je vedená chronologicky podľa dátumu prijatia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby občanovi odkázanému na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.

2. Výnimočne, ak je život alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozené, Nitriansky samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne.

V prípade podania žiadosti o bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre občana (s krátkou správou o stave občana – sociálny a zdravotný stav) v zariadení sociálnych služieb Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí bezodkladne posúdi celkovú sociálnu odkázanosť občana. Ak situácia žiadateľa zodpovedá § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, NSK občanovi zabezpečí poskytovanie sociálnej služby bezodkladne v zariadení sociálnych služieb zapísaného do registra poskytovateľov sociálnych služieb, v ktorom je voľné miesto. Pri bezodkladnom zabezpečení poskytovania sociálnej služby fyzická osoba podá písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby dodatočne. Súčasne so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby si fyzická osoba podá žiadosť o posúdenie odkázanosti podľa bodu 1.a) Ak sa občan alebo rodinný príslušník obráti so žiadosťou o bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby priamo na zariadenie sociálnych služieb, je potrebné žiadosť postúpiť na Úrad NSK, Odbor sociálnych vecí spolu s krátkou informáciou o sociálnom a zdravotnom stave občana, aby bolo možné zhodnotiť či ide o bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

3. V prípade, ak má občan záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bez posúdenia jeho odkázanosti na sociálnu službu, požiada priamo poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie sociálnej služby (bez finančnej podpory z verejných prostriedkov). V tomto prípade si bude občan hradiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby vo výške ekonomicky oprávnených nákladov tohto zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa mu bude služba poskytovať.

UPOZORNENIE:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka.

Vzory tlačív o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 

Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.