NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Rekonštrukcia 2019

Zrekonštruované priestory na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby

PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov (ďalej len ZSS) je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja od 01.07.2002, avšak zariadenie  poskytuje sociálnu starostlivosť od roku 1956. ,,PLATAN“, ZSS Lontov je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou ktorej štatutárny zástupca je PhDr. Valéria Solmošiová. Zariadenie poskytuje celoročnú starostlivosť pobytovou formou na čas neurčitý, pre občanov s mentálnym a psychiatrickým ochorením v Špecializovanom zariadení a Domove sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej ,,V”. Celková kapacita zariadenia je 43 miest. Zastavaná plocha zariadenia: 2 373 m², plocha vonkajšieho areálu: 37 181 m² (3,72 ha).

Hlavným cieľom ZSS ,,PLATAN” bolo humanizovať prostredie zariadenia prostredníctvom rekonštrukcie a VYBUDOVAŤ MODERNÉ ZARIADENIE POSKYTUJÚCE KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY S REŠPEKTOVANÍM INDIVIDUÁLNYCH POTRIEB prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS).Tento náš vysnívaný cieľ sa stal skutočnosťou vďaka nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý náš projekt „Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky, ubytovacích priestorov a sociálnych priestorov v Rehabilitačnom pavilóne a v Kaštieli” podporil, aby sa v tomto zariadení a v krásnom prostredí naďalej mohla poskytovať kvalitná sociálna služba.

Cieľom projektu bolo predovšetkým zrekonštruovať nevyhovujúci interiér ZSS z dôvodu neplnenia podmienok Vyhlášky č. 124/2017 Z.z. MZSR, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č.259/2008 Z.z. Dôraz bol kladený na podlahovú plochu ubytovacích miestností, docielenie energetickej efektívnosti, prívod teplej a pitnej vody do všetkých ubytovacích miestností, správne  dispozičné členenie stravovacej jednotky, práčovne, skladových priestorov, materiálno–technického vybavenia kuchyne a práčovne podľa platných právnych noriem.

PSS sú ubytovaní v troj, dvoj a jednoposteľových izbách, súčasťou izieb je bezbariérová kúpeľňa s WC. PSS majú možnosť využívať aj spoločné kúpeľne vybavené hydromasážnou vaňou a masážnu službu. Budovy sú vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou a hlasovou požiarnou signalizáciou. Rekonštrukciou sa zlepšili a skvalitnili životné podmienky PSS a pracovné podmienky zamestnancov.

Tento úspech by nebol docielený bez finančnej pomoci a podpory  úradu a zastupiteľstva NSK. Veľké ďakujem patrí všetkým inštitúciám, ktoré s nami spolupracovali pri realizácii tohto projektu, zhotoviteľovi diela a v neposlednom rade zamestnancom „PLATAN“ ZSS Lontov, bez ktorých by náš cieľ bol ťažko splnený.

Dňa 2.12.2019 na koncoročnom zasadnutí Osobitnej sociálnej komisie „PLATAN“, ZSS Lontov“ sa uskutočnila aj prezentácia realizovaného projektu, ktorého sa zúčastnili poslanec NR SR a podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry, poslanec a predseda Komisie sociálnej pomoci NSK Ing. Róbert Andráši, zamestnanci odboru sociálnych vecí vedúca Mgr. Erika Róžová a Mgr. Katarína Matušicová, predseda Mgr. Jozef Mésároš a členovia OSK „PLATAN“, ZSS Lontov, riaditeľka a zamestnanci zariadenia, ktorí v jednotlivých príhovoroch zhodnotili priebeh prác a význam tejto investície.