NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Súčasnosť

V súčasnosti o zabezpečenie rodinnej atmosféry pre 43 prijímateľov sociálnej služby so psychiatrickým a mentálnym postihnutím sa stará 33 zamestnancov zariadenia. Zariadenie ako poskytovateľ sociálnej služby vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom v zákone č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Našou prioritou je integrácia našich PSS do spoločnosti zdravej populácie a umožniť im čo najväčšej miere kontakt so spoločenským prostredím, najmä s rodinou, príbuznými i priateľmi. Najkrajšia chvíľa v živote každého človeka je stráviť príjemné chvíle so svojimi blízkymi, rodinou i priateľmi. Zorganizovaním „Stretnutie PSS s rodinou i príbuznými“ každoročne vytvárame spokojnosť a psychickú pohodu pre našich PSS, ktorá prispieva k ich vyššej emocionálnej stabilite aj sociálnej adaptácii. Starostlivosť o duchovnú stránku života a potreby našich obyvateľov je samozrejmou súčasťou poskytovaných sociálnych služieb. V zariadení rešpektujeme právo na slobodu vierovyznania, preto organizujeme pravidelné náboženské obrady a sviatosti našim PSS. V rámci dobrovoľníctva rozvíjame duchovný odkaz kresťanských myšlienok viery a lásky. Každý rok organizujeme výlety pre našich PSS po blízkom okolí, besedy a prednášky za spoluúčasti dobrovoľníkov a OcÚ Lontov. Zúčastňujeme sa benefičných koncertov, v lete navštevujeme kúpalisko v Štúrove. Pamätáme na významné sviatky a udalosti v roku, ktoré sú tiež oslávené ako napr. Veľkonočné, či Vianočné sviatky, Mikuláš a Silvester. Cieľom celej našej práce je hľadať riešenia, ktoré umožnia dosiahnuť želaný stav v našom zariadení, pričom sa snažíme vytvoriť pre našich PSS pozitívne prostredie podobné domácemu prostrediu s odborným personálom. ZSS kladie zvýšený dôraz na zvyšovanie kvalifikácie personálu a to pravidelným preškoľovaním, organizovaním seminárov, prednášok a pod. Cieľom formálneho i neformálneho vzdelávania v ZSS je zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov a ich potenciál. Podstatou neformálneho vzdelávania je učenie sa zo skúseností, odovzdávanie skúseností a praktických rád získané dlhoročnou praxou. Ide o pozorovanie skúsenejších kolegov a prijímanie príkladov dobrej praxe od niektorých našich dôchodcov, ktorí vykonávajú túto činnosť dobrovoľne. Pri ZSS pôsobí Občianske združenie „Jelšovka“ od decembra 2012, ktoré svojou činnosťou prispieva k zlepšeniu kvality života PSS. Snahou ZSS a OZ je zoskupovať postihnutých ľudí, pomáhať rôznymi zaujímavými aktivitami pri rozvoji osobnosti, zbaviť predsudkov zdravých v spoločnosti a poskytnúť našim PSS pocit bezpečia a partnerstva.

Služby pre prijímateľov sociálnej služby ( ďalej len PSS) sú poskytované v troch budovách. V ubytovacej časti „Kaštieľa“ sa nachádza spoločenská miestnosť, 8 spální, 3 kúpeľne, práčovňa, služobná miestnosť a miestnosť na sociálnu rehabilitáciu. V „Rehabilitačnom pavilóne“ sú okrem návštevnej miestnosti a príručného skladu, telocvičňa – rehabilitačná miestnosť, spálne, kancelárie, sociálne miestnosti, kuchyňa a jedálne. Priestory sociálnej rehabilitácie sa nachádzajú i v ďalšej budove. Domov má charakter pavilónového typu budov. V zariadení sú PSS rozdelení podľa veku a ich zdravotného postihnutia.

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby na princípe ochrany základných ľudských práv a slobôd, v rámci ktorých prioritou je udržanie prijateľnej kvality života nášho prijímateľa sociálnej služby (ďalej len PSS) v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení so psychiatrickými a duševnými ochoreniami, kde zabezpečujeme ošetrovateľskú, opatrovateľskú a sociálnu starostlivosť pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s celoročným pobytom.

Kvalitné sociálne služby sú také, ktoré umožnia prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Konkrétne ide o to, aby prijímatelia boli tí, ktorí rozhodujú o tom, čo potrebujú a ľudia, ktorí s nimi pracujú im pomáhali hľadať cestu, ako to naplniť.

Štandardy kvality sociálnych služieb sú súborom kritérií, ktoré určujú minimálnu úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb v ZSS „PLATAN“ Lontov, a to v troch oblastiach:

  • procedurálne (zamerané na klienta) – sú najdôležitejšie, určujú ako má poskytovaná služby vyzerať,

  • personálne (zamerané na zamestnanca) – určujú personálne a odborné zabezpečenie poskytovanej sociálnej služby,

  • prevádzkové – určujú prevádzkové podmienky pre poskytovanie sociálnej služby.

Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.