NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Sadzobník úhrad

 

„PLATAN“, ZSS Lontov,     Lontov 48, 935 75 Lontov

Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

C e n n í k   p o s k y t o v a n ý c h   s o c i á l n y c h   s l u ž i e b :

 

Cenník účinný od 01.02.2024

Výška úhrady za poskytnuté sociálne služby v špecializovanom zariadení sa určuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

PODMIENKY PLATENIA ÚHRADY ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu a platbu za iné činnosti v sume určenej poskytovateľom prevodom na účet poskytovateľa IBAN: SK32 8180 0000 0070 0030 9958 vedenom v Štátnej pokladnici vo výnimočnom prípade v hotovosti do pokladne poskytovateľa, za kalendárny mesiac v ktorom sa sociálne služby poskytujú, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Úhrada za sociálnu službu je stanovená na počet dní príslušného kalendárneho mesiaca v ktorom sa sociálna služba prijímateľovi poskytuje. Prijímateľ platí úhradu za sociálnu službu ako násobok počtu kalendárnych dní daného mesiaca výšky úhrady na deň za danú sociálnu službu podľa VZN NSK.

Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé euro centy nadol.

Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu je stanovená v písomnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby (pri 31 dňovom mesiaci):

 

I. ÚHRADA ZA UBYTOVANIE

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločenských priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.

Tabuľka 1: Výška úhrady za ubytovanie na počet kalendárnych dní

Číslo izby

Plocha v m²

Denne v €

31 dní v €

30 dní v €

29 dní v €

28 dní v €

Príplatok za nadštandard

01.

22,29

1,78

55,18

53,40

51,62

49,84

0,26 denne

02.

30,61

1,63

50,53

48,90

47,27

45,64

x

03.

19,08

1,53

47,43

45,90

44,37

42,84

0,26 denne

04.

19,02

1,52

47,12

45,60

44,08

42,56

0,26 denne

05.

28,14

1,50

46,50

45,00

43,50

42,00

x

06.

12,52

2,00

62,00

60,00

58,00

56,00

0,50 denne

07.

18,19

1,46

45,26

43,80

42,34

40,88

0,26 denne

08.

19,60

1,57

48,67

47,10

45,53

43,96

0,26 denne

09.

13,87

2,22

68,82

66,60

64,38

62,16

0,50 denne

10.

30,34

1,62

50,22

48,60

46,98

45,36

x

11.

29,37

1,57

48,67

47,10

45,53

43,96

x

12.

19,65

1,57

48,67

47,10

45,53

43,96

0,26 denne

13.

19,93

1,59

49,29

47,70

46,11

44,52

0,26 denne

14.

28,73

1,53

47,43

45,90

44,37

42,84

x

15.

23,21

1,24

38,44

37,20

35,96

34,72

x

16.

26,55

1,42

44,02

42,60

41,18

39,76

x

17.

28,58

1,52

47,12

45,60

44,08

42,56

x

18.

25,46

1,36

42,16

40,80

39,44

38,08

x

 

Úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň na osobu:

 

o 0,50 € na deň/osoba, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti je najmenej 10 m²,

 

o 0,26 € na deň/osoba, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti.

 

Tabuľka 2: Ubytovacie izby s počtom lôžok a výmerou v m²

Číslo izby

Počet lôžok

Plocha v m²

Plocha na     1 PSS v m²

Príslušenstvo izby

Príplatok za nadštandard za 1 deň

01.

2

22,29

11,145

ÁNO

0,26 denne

02.

3

30,61

10,203

ÁNO

Bez príplatku

03.

2

19,08

9,54

ÁNO

0,26 denne

04.

2

19,02

9,51

ÁNO

0,26 denne

05.

3

28,14

9,38

ÁNO

Bez príplatku

06.

1

12,52

12,52

ÁNO

0,50 denne

07.

2

18,19

9,095

ÁNO

0,26 denne

08.

2

19,60

9,80

ÁNO

0,26 denne

09.

1

13,87

13,870

ÁNO

0,50 denne

10.

3

30,34

10,113

ÁNO

Bez príplatku

11.

3

29,37

9,790

ÁNO

Bez príplatku

12.

2

19,65

9,825

ÁNO

0,26 denne

13.

2

19,93

9,965

ÁNO

0,26 denne

14.

3

28,73

9,577

ÁNO

Bez príplatku

15.

3

23,21

7,737

NIE

Bez príplatku

16.

3

26,55

8,850

ÁNO

Bez príplatku

17.

3

28,58

9,527

ÁNO

Bez príplatku

18.

3

25,46

8,487

NIE

Bez príplatku

 

II. ÚHRADA ZA STRAVOVANIE

Za stravníkov sa považujú občania, ktorým sa poskytujú sociálne služby v „PLATAN“, Zariadení sociálnych služieb Lontov. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke nášho zariadenia. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej, nízko bielkovinovej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Stravovacia komisia v zložení lekár, zdravotnícky pracovník, vedúca stravovacej prevádzky, kuchár a zástupca z Výboru volených PSS, ktorá zostavuje jedálny lístok týždeň dopredu. Jedálny lístok musí byť schválený riaditeľom, lekárom a stravovacou komisiou, podpísaný a vystavený na viditeľnom mieste. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená a odôvodnená.

Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky. Stravnou jednotkou sa rozumie finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) pripadajúca na jeden ubytovací deň. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu každého štvrťroka tak, aby bola stravná jednotka v priemere na deň dodržaná.

Výška stravnej jednotky pre racionálnu stravu je od 01.02.2024 4,07 € na osobu a deň, stravná jednotka pri diabetickej, bielkovinovej výživnej alebo špeciálnej diéte je 5,09 € na osobu a deň.

Suma úhrady za stravovanie je zložená zo súčtu nákladov za suroviny (stravná jednotka) a 100% režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorá sa pravidelne určuje vo vnútornom predpise za rozpočtový rok. Od 01.02.2024 sú režijné náklady na prípravu stravy na deň prijímateľa sociálnej služby určené vo výške 3,52 €.

Tabuľka 3: Výška úhrady za stravovanie

Názov diéty

Hodnota stravnej jednotky v €

Režijné náklady 100% v €

Celková výška úhrady za stravovanie v €

Racionálna diéta

4,07

3,52

7,59

Diabetická diéta

5,09

3,52

8,61

Výživná diéta

5,09

3,52

8,61

Racionálna kašovitá diéta

4,07

3,52

7,59

Racionálna diéta s obmedzením tukov

4,07

3,52

7,59

 

Tabuľka 4: Výška úhrady za stravovanie na počet kalendárnych dní

Názov diéty

Cena za stravnú jednotku v €

Denne v €

31 dní v €

30 dní v €

29 dní v €

28 dní v €

Racionálna diéta

7,59

235,29

227,70

220,11

212,52

Diabetická diéta

8,61

266,91

258,30

249,69

241,08

Výživná diéta

8,61

266,91

258,30

249,69

241,08

Racionálna kašovitá diéta

7,59

235,29

227,70

220,11

212,52

Rac. s obmedzením tukov

7,59

235,29

227,70

220,11

212,52

 

III. ÚHRADA ZA ODBORNÉ, OBSLUŽNÉ A INÉ ČINNOSTI

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (v ZSS V. a VI. stupeň) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za odborné činnosti pre fyzickú osobu za každý deň pobytu nasledovne:

 

1. Úhrada za odborné činnosti

Vybrané odborné činnosti (ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu, sú spoplatnené nasledovne:

Tabuľka 5: Stupeň odkázanosti na počet kalendárnych dní

Stupeň odkázanosti:

Na deň v €

31 dní v €

30 dní v €

29 dní v €

28 dní v €

V. stupeň odkázanosti

3,25

100,75

97,50

94,25

91,00

VI. stupeň odkázanosti

3,90

120,90

117,00

113,10

109,20

 

2. Úhrada za poskytovanie vybraných obslužných činností:

Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností (t.j. upratovanie, pranie, žehlenie, údržby bielizne a šatstva a úhrada za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnych služieb v spoločných priestoroch pobytovou celoročnou formou) je určená nasledovne:

Tabuľka 6: Úhrada za vybraté obslužné činnosti

Výška úhrady za upratovanie

0,60 €/deň podľa stanoveného počtu na konkrétneho PSS

Výška úhrady za pranie

1,00 €/deň podľa stanoveného počtu na konkrétneho PSS

Výška úhrady za žehlenie a údržbu

0,60 €/deň podľa stanoveného počtu na konkrétneho PSS

Výška úhrady za užívanie

spoločných priestorov

0,20 €/deň

31 dní v €

30 dní v €

29 dní v €

28 dní v €

6,20

6,00

5,80

5,60

Stanovený počet za vybrané obslužné činnosti a užívanie spoločných priestorov sa určí podľa potrieb prijímateľa sociálnej služby prostredníctvom Sociálnej komisie pre určenie podmienok kvality poskytovania sociálnej služby ,,PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov.

 

3. Úhrada za iné činnosti:

A) Poskytovateľ sociálne služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Úhrady za tieto iné činnosti nesmú byť upravené zmluvou o poskytovaní sociálnej služby, ale musia byť obsahom osobitnej zmluvy (elektrické spotrebiče, klimatizačná jednotka).

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za elektrospotrebiče v platnom znení Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrad za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Tabuľka7:  Platba  za elektrospotrebiče:

práčka

2,60 EUR

chladnička

3,90 EUR

sporák

9,10 EUR

elektrická rúra

3,90 EUR

elektrický varič

6,50 EUR

klimatizačná jednotka

3,90 EUR

 

B) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za zvýšenú starostlivosť za iné obslužné činnosti:

1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijímateľom sociálnych služieb nad ich rámec objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.. Výška úhrady za jednorázovo poskytnutú službu je stanovená sumou najviac 50,00 vo vnútornom cenovom predpise, ktorý je súčasťou Domáceho poriadku ,,Platan“, Zariadenia sociálnych služieb Lontov (ďalej len cenový predpis).

2) Rovnako platí, že v prípade, ak vzniknú poskytovateľovi sociálnej služby ďalšie náklady za upratovanie, pranie, či iné obslužné činnosti, vykonané z dôvodu úmyselného nadmerného znečistenia prostredia ,,Platan“, Zariadenia sociálnych služieb Lontov, napr. jedlom, odpadkami, cigaretovými ohorkami a pod. mimo priestorov na to určených sa výška úhrady za každú obslužnú činnosť t.j. do výšky 50,00 €, ktorá je stanovená vo vnútornom cenovom predpise.

3) Za hrubé, znevažujúce správanie prijímateľa sociálnych služieb voči iným osobám, rovnako ako aj za ohrozovanie života a zdravia iných osôb fajčením mimo priestorov na to určených a pod. je „prijímateľ“ povinný zaplatiť jednorázovú pokutu sumou najviac 50,00 €. Výška úhrady za jednotlivé hrubé správania klientov je stanovená vo vnútornom cenovom predpise.

 

Prílohy:
Stiahnúť súbor (EON_2023.pdf)Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov na PSS v roku 2023[Informácia o výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) na jedného prijímateľa sociálnych služieb (PSS) v roku 2023]2024-02-21 07:22
Stiahnúť súbor (EON 2022.pdf)Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov na PSS v roku 2022[Informácia o výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) na jedného prijímateľa sociálnych služieb (PSS) v roku 2022]2023-02-22 07:22
Stiahnúť súbor (EON_2021.pdf)Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov na PSS v roku 2021[Informácia o výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) na jedného prijímateľa sociálnych služieb (PSS) v roku 2021]2022-02-28 14:30
Stiahnúť súbor (EON 2020.pdf)Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov na PSS v roku 2020[Informácia o výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) na jedného prijímateľa sociálnych služieb (PSS) v roku 2020]2021-02-26 12:36
Stiahnúť súbor (EON 2019.pdf)Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov na PSS v roku 2019[Informácia o výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) na jedného prijímateľa sociálnych služieb (PSS) v roku 2019]2020-02-25 10:00
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.