NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Služby

Identifikácia zariadenia

„PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov


V súlade s ustanovením §4 ods. 1 písm. f) a §11 ods. 2, písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva  Nitriansky samosprávny kraj podľa §21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vydal novú „Zriaďovaciu listinu“ rozpočtovej organizácii NSK, schválenú dňa 8.7.2013 uznesením č. 140/2013 zastupiteľstvom NSK „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov (ďalej len ZSS) s účinnosťou od 1.9.2013.

,,PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov je zriadené na dobu neurčitú.

 

„PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov  poskytuje sociálne služby v dvoch zariadeniach:

a) Zariadenie: Domov sociálnych služieb

Predmet činnosti a odborné zameranie:

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, pracovná terapia, záujmové činnosti.

Cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. (zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov podľa prílohy č. 3.)

Forma poskytovania sociálnej služby:

Celoročná pobytová.

b) Zariadenie: Špecializované zariadenie 

Predmet činnosti a odborné zameranie: 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, pracovná terapia, záujmové činnosti.

Cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č. 3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

 

V zariadení sa poskytujú:

 

 1. odborné činnosti:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

  • základné sociálne poradenstvo,

  • sociálna rehabilitácia,

  • zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti,

  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

  • pracovná terapia,

  • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinnosti.

 2. obslužné činnosti:

  • ubytovanie,

  • stravovanie,

  • upratovanie,

  • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 3. ďalšie činnosti:

  • osobné vybavenie,

  • nevyhnutné ošatenie (aj použité),

  • záujmová činnosť,

  • úschova cenných vecí,

  • preprava.

 

 

Odkaz na:

Sadzobník úhrad

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

 

Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.