NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Služby

Identifikácia zariadenia

„PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov


V súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. f) a § 11 ods. 2, písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva  Nitriansky samosprávny kraj podľa § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších (ďalej len zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov) tento dodatok č.2 k zriaďovacej listine. Dodatok č.2 je súčasťou zriaďovacej listiny zo dňa 8. júla 2013 a bol prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 19.10.2020 a schválený uznesením č. 165/2020.

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021.

V zmysle dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine sa vypúšťa bod 2 v Čl. V.  Predmet činnosti a nahrádza sa novým znením:

„PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov  poskytuje sociálne služby v  zariadení: 

 

Zariadenie: Špecializované zariadenie 

Cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov, príloha č. 3), a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje: 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ubytovanie, 5. stravovanie, 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 7. osobné vybavenie.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť. Ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje : 1. rozvoj pracovných zručností, 2. záujmová činnosť.

V špecializovanom zariadení sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Forma poskytovania sociálnej služby je pobytová celoročná.

 

Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny zo dňa 8. júla 2013 zostávajú nezmenené.

 

 

V zariadení sa poskytujú:

 

 1. odborné činnosti:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

  • základné sociálne poradenstvo,

  • sociálna rehabilitácia,

  • zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti,

  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

  • pracovná terapia,

  • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinnosti.

 2. obslužné činnosti:

  • ubytovanie,

  • stravovanie,

  • upratovanie,

  • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 3. ďalšie činnosti:

  • osobné vybavenie,

  • nevyhnutné ošatenie (aj použité),

  • záujmová činnosť,

  • úschova cenných vecí,

  • preprava.

 

 

Odkaz na:

Sadzobník úhrad

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

 

Prílohy:
Stiahnúť súbor (Domaci-poriadok_Dodatok-c_3.pdf)Domaci-poriadok_Dodatok-c_3.pdf[Domáci poriadok "PLATAN", ZSS Lontov - Dodatok č. 3]2024-03-15 13:09
Stiahnúť súbor (Domaci-poriadok_Dodatok-c_2.pdf)Domaci-poriadok_Dodatok-c_2.pdf[Domáci poriadok "PLATAN", ZSS Lontov - Dodatok č. 2]2024-03-15 13:08
Stiahnúť súbor (Domaci-poriadok_Dodatok-c_1.pdf)Domaci-poriadok_Dodatok-c_1.pdf[Domáci poriadok "PLATAN", ZSS Lontov - Dodatok č. 1]2024-03-15 13:08
Stiahnúť súbor (Domaci-poriadok_2019.pdf)Domaci-poriadok_2019.pdf[Domáci poriadok "PLATAN", ZSS Lontov]2018-12-31 11:18
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.