NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Sadzobník úhrad

C e n n í k    p o s k y t o v a n ý c h    s l u ž i e b :

 

Priemerná úhrada za poskytnuté sociálne služby: 289,02 €
Najvyššia úhrada za poskytnuté sociálne služby: 320,50 €
Najnižšia úhrada za poskytnuté sociálne služby: 269,36 €

Výška úhrady za poskytnuté sociálne služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa určuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014 o platení úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a o určení finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov – tlmočnícka služba.

 

ÚHRADA ZA STRAVOVANIE 

Za stravníkov sa považujú občania, ktorým sa poskytujú sociálne služby v „PLATAN“, Zariadení sociálnych služieb Lontov. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke nášho zariadenia. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej, nízkobielkovinovej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Stravovacia komisia v zložení zdravotnícky pracovník, vedúca stravovacej prevádzky, hlavná kuchárka a zástupca z Výboru volených PSS zostavuje jedálny lístok týždeň dopredu. Musí byť schválený riaditeľom ZSS a stravovacou komisiou, podpísaný a vystavený na viditeľnom mieste. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená a odôvodnená.

Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky. Stravnou jednotkou sa rozumie finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) pripadajúca na jeden ubytovací deň. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu každého štvrťroka tak, aby bola stravná jednotka v priemere na deň dodržaná.

Výška stravnej jednotky pre racionálnu stravu je 2,40 € na osobu a deň, stravná jednotka pri diabetickej, bielkovinovej výživnej alebo špeciálnej diéte je 3,00 € na osobu a deň.

 S účinnosťou do 1. septembra 2012 sa suma úhrady za stravovanie tvorí zo súčtu nákladov za suroviny (stravná jednotka) zvýšená o 100 % režijných nákladov  na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorá sa pravidelne určuje vo vnútornom predpise za rozpočtový rok. V roku 2017 boli režijné náklady na prípravu stravy na deň prijímateľa sociálnej služby určené vo výške 2,35 €.

 

Tabuľka 1: Výška úhrady za stravovanie:

Názov diéty

Hodnota stravnej jednotky v

Režijné náklady 100% v

Celková výška sumy úhrady za stravovanie v

Racionálna diéta

2,40

2,35

4,75

Diabetická diéta

3,00

2,35

5,35

Výživná diéta

3,00

2,35

5,35

Racionálna kašovitá diéta

2,40

2,35

4,75

Racionálna s obmedzením tukov

2,40

2,35

4,75

 

 

ÚHRADA ZA UBYTOVANIE

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločenských priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej  miestnosti užívajú.

Úhrada za bývanie sa zvyšuje: 

o 0,50 €  na deň/osoba, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan, 

o 0,26 €  na deň/osoba, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú 2 občania, 

o 0,13 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri osoby, 

ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti.

   

Tabuľka 2: Ubytovacie izby s počtom lôžok a výmerou v m²

K a š t i e ľ    p a v i l ó n

Číslo izby

Počet lôžok

Plocha v m²

Plocha na 1 PSS

1.

4

27,00

6,75

2.

4

25,14

6,29

3.

3

22,60

7,53

4

Izba s prísl. 3

28,53

9,51

5.

Izba s prísl. 4

31,68

7,92

6.

4

25,30

6,33

7.

4

28,08

7,02

8.

3

21,60

7,20

 

R e h a b i l i t a č n ý    p a v i l ó n

Číslo izby

Počet lôžok

Plocha v m²

Plocha na 1 PSS

9.

2

15,24

7,62

10.

2

15,46

7,73

11.

2

15,22

7,61

12.

2

15,36

7,68

13.

3

23,76

7,92

14.

2

15,84

7,92

15.

3

20,02

6,67

 

 

ÚHRADA ZA  ODBORNÉ, OBSLUŽNÉ A VYBRANÉ ĎALŠIE ČINNOSTI

 

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na soc. službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (v ZSS V. a VI. stupeň) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za odborné činnosti pre fyzickú osobu za každý deň pobytu nasledovne:

 

1. Vybrané odborné činnosti (ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu, sú spoplatnené nasledovne: 

 

Tabuľka 3: Stupeň odkázanosti

Vybraté obslužné činnosti

/deň

V. stupeň odkázanosti

                                            2,50

VI. stupeň odkázanosti

                                            3,00

 

2. Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností: (t.j. upratovanie, pranie, žehlenie, údržby bielizne a šatstva a úhrada za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnych služieb v spoločných priestoroch pobytovou celoročnou formou) je určená nasledovne:

 

Tabuľka 4: Úhrada za vybraté obslužné činnosti

Výška úhrady za upratovanie: 

 0,30 € / deň 

Výška úhrady za pranie: 

 0,30 € / deň 

Výška úhrady za žehlenie a údržbu: 

0,40 € / deň

Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov :

0,10 € / deň

 

Upratovanie sa zabezpečuje v pracovných dňoch príslušného mesiaca. Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva sa spoplatňuje príslušným poplatkom za každú odobratú službu v pracovné dni podľa individuálnych potrieb jednotlivých prijímateľov sociálnej služby.

 

Úhrada za sociálnu službu je stanovená na počet dní príslušného kalendárneho mesiaca v ktorom sa sociálna služba prijímateľovi poskytuje. Prijímateľ platí úhradu za sociálnu službu ako násobok počtu kalendárnych dní daného mesiaca výšky úhrady na deň za danú sociálnu službu podľa VZN NSK.

 

 Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé euro centy nadol.

 

 Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu je stanovená v písomnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

 

PLATBY ZA INÉ ČINNOSTI

Úhrada za iné činnosti podľa VZN NSK je upravená v osobitnej zmluve.

Ak vlastní prijímateľ sociálnej služby rádio, HIFI vežu, počítač, televízny prijímač, rýchlo varnú kanvicu, alebo iné elektrospotrebiče platí za požívanie elektrospotrebičov mesačne vo výške : 

 

Tabuľka 5: Úhrada za platby za iné činnosti

Elektrospotrebič

                                      Poplatok v

Rýchlovarná kanvica 

2,00 

Televízny prijímač 

1,00 

HIFI veža 

1,00 

Počítač 

1,00 

Rádio 

1,00 

Iné elektrospotrebiče 

0,50 

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť  úhradu za poskytnutú sociálnu službu a platbu za iné činnosti v sume určenej poskytovateľom prevodom na účet poskytovateľa IBAN: SK32 8180 0000 0070 0030 9958 vedenom v Štátnej pokladnici vo výnimočnom prípade v hotovosti do pokladne poskytovateľa, za kalendárny mesiac v ktorom sa sociálne služby poskytujú, najneskôr však do 15. dňa   nasledujúceho mesiaca.

Prílohy:
Stiahnúť súbor (EON_2018.pdf)Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov na PSS v roku 2018[Informácia o výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) na jedného prijímateľa sociálnych služieb (PSS) v roku 2018]2019-01-31 10:10
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.